Bekijk onze leveringsvoorwaarden of download een pdf versie

KLEIN & MELGERT DEVELOPMENT NV

ARTIKEL 1:

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en leveringen van Klein & Melgert Development NV, verder te noemen KMD en op alle overeenkomsten en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij KMD als verkopende partij optreedt en een natuurlijk of een ander dan natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, als wederpartij, verder te noemen Wederpartij.

1.2 De Wederpartij met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met KMD gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

1.3 Door de Wederpartij gehanteerde en van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden binden KMD slechts indien en voorzover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door een daartoe bevoegd directielid van KMD zijn aanvaard.

ARTIKEL 2:

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen van KMD zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk anders is vermeld. KMD behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van KMD en mogen zonder toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt worden.

2.2 Aan door KMD verstrekte gegevens (afbeeldingen, tekeningen, gewichtsopgaves, catalogi, etc.) of documentatie en al dan niet door KMD gedemonstreerde proefopstellingen kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 3:

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst tussen KMD en de Wederpartij komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door een daartoe bevoegde medewerker van KMD.

3.2 In geval van telefonische verkoop geldt de mondelinge opdracht door de Wederpartij als een onherroepelijk aanbod door de Wederpartij aan KMD. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door KMD.

3.3 De Wederpartij wordt geacht met de juistheid van de schriftelijke acceptatie/ bevestiging van de order in te stemmen, indien hij niet binnen zeven dagen na dagtekening daarvan KMD schriftelijk van zijn bezwaren in kennis heeft gesteld.

3.4 KMD heeft het recht een order zonder opgave van redenen te weigeren.

3.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 kan KMD een order ook accepteren door feitelijke uitvoering van de order.

ARTIKEL 4:

4. INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging en door hetgeen in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden is bepaald. Bij op specificatie van de afnemer gemaakte artikelen zijn die specificaties bindend en is KMD niet gehouden op risico’s in verband met de effecten daarvan te wijzen, noch is zij daarvoor aansprakelijk.

4.2 Wijzigingen van de overeenkomst of afwijkingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een daartoe bevoegd directielid van KMD.

4.3 Geringe afwijkingen van de overeenkomst van de door KMD geleverde zaken - in model, uitvoering, capaciteit of anderszins- zijn toelaatbaar voorzover de door KMD te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

4.4 Indien een door KMD te produceren product of te leveren zaak op verzoek van de wederpartij wordt aangepast danwel in samenwerking met deze wederpartij of met een derde wordt geproduceerd of ontwikkeld, blijft dit product zowel tijdens de ontwikkeling als in de eindvorm qua ontwerp en auteursrechtelijk geheel eigendom van KMD.

KDM is geen vergoeding voor levering aan derden of gebruik van het product op andere wijze verschuldigd aan de wederpartij en de wederpartij is niet gerechtigd het eindproduct als eigen product te gaan produceren of te verkopen, noch om terzake octrooien of andere rechtsbepalende registraties aan te vragen en/of te vestigen. Dit geldt ook indien op verzoek van de wederpartij een derde is

ingeschakeld voor de betreffende samenwerking.

ARTIKEL 5:

5. PRIJZEN

5.1 Alle prijzen gelden voor levering af kantoor en zijn exclusief B.T.W.. Een en ander tenzij schriftelijk anders vermeld.

5.2 KMD is bevoegd overeengekomen prijzen op grond van een zich na de tot standkoming van de overeenkomst voordoende verandering van omstandigheden te verhogen, wanneer van KMD onder deze veranderde omstandigheden gebondenheid aan de overeengekomen prijs naar alle redelijkheid niet kan worden gevergd.

In dit geval heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst binnen 14 dagen door een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat zij hiervoor kosten verschuldigd zal zijn.

ARTIKEL 6:

6. LEVERING EN RISICO

6.1 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten zijn benaderingen en binden KMD niet, tenzij deze schriftelijk bevestigt deze als bindend te beschouwen. Bij overschrijding van de laatstgemelde leveringstermijnen is de Wederpartij gerechtigd KMD schriftelijk bij aangetekende post een fatale termijn te stellen mits deze termijn in de omstandigheden van het geval redelijk is en in ieder geval niet korter is dan 45 dagen.

6.2 KMD is bevoegd in gedeelten te leveren, danwel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover overleg met cliënt worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is KMD gerechtigd de reeds geleverde goederen en/of diensten steeds direct te factureren.

6.3 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico van de zaken gaat over op de wederpartij:

  • bij levering vanaf het kantoor of magazijn: op het moment van overgave;
  • indien is overeengekomen dat de zaken worden afgehaald bij KMD: op het aan de Wederpartij meegedeelde moment waarop de zaken ter afhaling gereed liggen;
  • bij levering franco huis: op het moment dat de zaken bij de Wederpartij zijn voorgereden;
  • bij levering door middel van aangetekende post: zodra de zaken door KMD voor de verzending zijn aangetekend.

6.4 De Wederpartij is verplicht de zaken op het moment van levering in ontvangst te nemen, danwel af te halen op het moment dat de zaken ter afhaling gereed liggen. Kosten die ontstaan door weigering van ontvangst danwel niet-tijdige afhaling van de bestelde zaken, kosten van opslag hieronder begrepen, komen voor rekening van de Wederpartij.

6.5 Een eventueel schriftelijk door KMD aangegane levertijd gaat in op het moment dat over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in bezit zijn van KMD.

ARTIKEL 7:

7. ANNULERING

7.1 De Wederpartij is bevoegd, bij overschrijding van de in artikel 6.1 bedoelde fatale termijn, de order kosteloos te annuleren door KMD hiervan schriftelijk bij aan-getekende post te berichten.

7.2 Wanneer de Wederpartij, in andere gevallen of op andere wijze dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen, de order annuleert, is de Wederpartij twintig procent van het orderbedrag plus de B.T.W. daarover verschuldigd, met een minimum van fl. 100,--.

ARTIKEL 8:

8.1 VERVOER

8.2 Indien KMD voor het vervoer zorgdraagt worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij verzonden. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een transportverzekering, tenzij schriftelijk door KMD is bevestigd dat deze daarvoor zorgdraagt.

ARTIKEL 9:

9. BETALING

9.1 Volledige betaling van de geleverde zaken en/of diensten dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de door KMD te versturen factuur.

9.2 Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij in verzuim zonder dat hiertoe een in-gebrekestelling is vereist. Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is geraakt, is hij over het aan KMD verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.3 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van fl. 100,--, en zijn opeisbaar door het enkele feit dat de Wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

9.4 KMD heeft steeds het recht om van de Wederpartij naar het oordeel van KMD voldoende zekerheid te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen bij gebreke waarvan KMD het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een schriftelijke verklaring is vereist en/of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.5 Beroep op schuldvergelijking (compensatie) door de Wederpartij van vorderingen van KMD met vorderingen van de Wederpartij is niet toegestaan.

ARTIKEL 10:

10. RECLAMES

10.1 De Wederpartij wordt geacht het geleverde direct bij ontvangst te controleren. Reclames betreffende de kwaliteit en/of de conformiteit van het geleverde, welke direct bij aflevering zichtbaar zijn, dienen binnen 24 schriftelijk te worden gemeld.

10.2 Reclames over facturen dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk bij KMD te worden ingediend, bij gebreke waarvan de op die factuur vermelde gegevens tussen partijen als juist gelden.

10.3 Alle andere reclames dienen binnen 48 uur nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden telefonisch bij KMD te worden gemeld.

10.4 De telefonische reclame dient binnen zeven dagen met een duidelijke omschrijving van de klacht aangetekend aan KMD te worden bevestigd.

10.5 Indien de Wederpartij niet voldoet aan de voorschriften van dit artikel is KMD niet verplicht de gebrekkige zaak te vervangen of te herstellen.

ARTIKEL 11:

11. WERKZAAMHEDEN VAN DERDEN

11.1 Indien KMD voor de uitvoering van een order gebruik maakt van diensten van derden kunnen ook deze derden indien zij terzake van voorvallen tijdens of gebreken aan danwel tengevolge van hun werkzaamheden door de Wederpartij worden aangesproken zich beroepen op deze voorwaarden.

ARTIKEL 12:

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van KMD is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan wel transportverzekering terzake wordt uitgekeerd. KMD is in ieder geval slechts aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan haar zijde. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 De aansprakelijkheid van KMD kan nimmer het bedrag van de order te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

ARTIKEL 13:

13. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

13.1 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming veroorzaakt door een omstandigheid waardoor KMD niet, niet tijdig of niet zonder onevenredig bezwarende extra inspanning en/of kosten kan nakomen, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslagname, brand, defecten aan machinerie, transportmogelijkheden, danwel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, die door KMD voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld of van wie KMD anderszins afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens KMD.

ARTIKEL 14:

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 De geleverde zaken zowel verwerkt als onverwerkt, blijven eigendom van KMD totdat de Wederpartij aan al haar lopende verplichtingen inzake de betreffende en andere leveringen en diensten door KMD heeft voldaan.

14.2 De Wederpartij verplicht zich om de geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten totdat zij aan al haar verplichtingen jegens KMD heeft voldaan.

ARTIKEL 15:

15. JURIDISCHE KOSTEN

15.1 Indien KMD op grond van een van de bepalingen van deze voorwaarden zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incasso van aan haar toekomende bedragen is de Wederpartij verplicht daarnaast aan KMD te voldoen de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand en schadevaststelling.

ARTIKEL 16:

16. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTERS

16.1 Op alle door en/of in naam van KMD gesloten overeenkomsten, rechtshandelingen, leveringen, etc. en steeds als deze voorwaarden van gelding zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Toepassing van de eenvormige wet op de internationale koop (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.

Indien de wederpartij is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het EEG verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO verdrag) en/of is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken (EEX verdrag) is bij de in lid 1 genoemde geschillen de rechter in Arnhem of de naar relatief recht bevoegde kantonrechter bij uitsluiting bevoegd, tenzij KMD een naar algemene regels bevoegde ander rechter verkiest en behoudens het recht van hoger beroep en cassatie.

16.3 Indien de wederpartij in een ander dan de in lid 2 genoemde landen is gevestigd is bij de in lid 1 genoemde geschillen de rechter in Arnhem bij uitsluiting bevoegd. KMD is echter gerechtigd te bepalen dat het Nederlands Arbitrage Instituut in plaats van de rechter bevoegd zal zijn in welk geval de arbitrage zal worden gevoerd in de Nederlandse taal en volgens Nederlandse wetgeving en zal plaatsvinden in Arnhem.

Klein & Melgert Developments nv

‘t Holland 24
6921 GW Duiven

T: 0316-268021

F: 0316-281160

E: info@kmd.nl 

Heeft u een vraag? Vul het formulier in en we nemen z.s.m. contact met u op

KMD gebruikt de door u ingevulde gegevens uitsluitend om uw vraag, verzoek, aanmelding te kunnen verwerken.
Wat is uw naam?
Invalid Input
Wat is uw e-mailadres?
Wat is uw vraag of opmerking?
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring..
Invalid Input